Instal·lació d'un servidor web a Ubuntu 22.x

Abans de començar, aclarim que aquesta guia no és per la instal·lació d'un servidor web accessible a traves d'Internet. Els aspectes sobre seguretat, rendiment i connectivitat no els tractem aquí.

Amb aquesta guia es tracta de posar en marxa un servidor web Apache 2 en un PC amb sistema operatiu Ubuntu 22.x o Debian. Amb la que tindrem un pràctic entorn de treball on provar Drupal, Wordpress, Joomla o altres aplicacions web. Per als sistemes operatius Mac OS X, Windows i Solaris tenim el instal·lador XAMPP.

Si necessites tenir diferents configuracions de servidors web, pots optar per crear servidors virtuals amb VirtualBox, Gnome Spaces o KVM d'Ubuntu. Aquí tens la documentació help.ubuntu.com/community/KVM

Instal·lació d'un servidor web a Ubuntu 22.x

Per a iniciar l'instal·lació en el terminal

sudo apt install -y apache2 apache2-utils unzip

Canviarem el propietari del directori on s'allotjarà el web

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -R

La configuració per defecte del servidor Apache2 la trobarem en l'arxiu 000-default.conf, per editar-lo:

sudo vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

En aquest arxiu hauríem d'incloure el següent:

<VirtualHost *:80> 
ServerName Servidor 
ServerAdmin webmaster@localhost 
DocumentRoot /var/www/html

<Directory /var/www/html/> 
Options Indexes FollowSymLinks 
AllowOverride All 
Require all granted 
</Directory> 

</VirtualHost>

Una cop editada la configuració, la activarem i re-iniciarem el servidor web: 
sudo service apache2 restart

Per a verificar la configuració del servidor web, esbrinarem la IP del servidor 
ifconfig

o bé en el navegador web escriurem localhost.

Instal·lació de la base de dades MariaDB

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Comprovar si la base de dades està en funcionament: 
systemctl status mariadb

En cas de no estar en marxa 
sudo systemctl start mariadb

Permetre que automàticament es posi en funcionament la base de dades a l'iniciarelsistema 
sudo systemctl enable mariadb

A continuació iniciarem un script de configuració de la base de dades MariaDB 
sudo mysql_secure_installation

Accedir a la línia de comandes SQL 
sudo mysql

Per a crear una base de dades per a Drupal 9, executa el següent: 
CREATE DATABASE nom_base_dades CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Per a crear un usuari d'accés a la base de dades amb tots els permisos, executa el següent: 
CREATE USER 'db_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'db_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

Instal·lar múltiples versions de PHP

Primer hauràs d'afegir el repositori de PHP en el teu sistema per a instal·lar múltiples versiones de PHP. 
sudo apt-get install software-properties-common gnupg2 -y

Afegim el repositori de PHP 
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Un cop afegit el repositori actualitzem: 
sudo apt-get update -y

Per a instal·lar la versió PHP 7.2 amb soport PHP-FPM, fes-ho executant el següent: 
sudo apt-get install php7.2 php7.2-fpm php7.2-cli -y 
sudo apt-get install php7.2-mysql php7.2-mbstring php7.2-xml php7.2-gd php7.2-curl php7.2-zip php7.2-xmlrpc libapache2-mod-php7.2

Per a instal·lar la versió PHP 7.4 amb suport PHP-FPM: 
sudo apt-get install php7.4 php7.4-fpm php7.4-cli -y 
sudo apt-get install php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-xml php7.4-gd php7.4-curl php7.4-zip php7.4-xmlrpc libapache2-mod-php7.4

Per a instal·lar la versió PHP 8.1 amb suport PHP-FPM Utilitzada per Drupal 9
sudo apt-get install php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-imap php8.1-gd php8.1-redis php8.1-snmp php8.1-xml php8.1-mysql php8.1-zip php8.1-mbstring php8.1-curl libapache2-mod-php

Per comprovar la versió de PHP activada 
php --version

Per a veure quin és l'arxiu de configuració php.ini en us
php -i | grep 'php.ini'

Per editar-lo, utilizeu el VIM; Per exemple el de la versió 7.4

sudo vim /etc/php/7.4/cli/php.ini

Per a canviar entre versions de PHP 
sudo update-alternatives --config php

També podem canviar de versió de PHP de la següent manera. Primer desactives la versió de PHP en funcionamient i després actives l'altre. 
sudo a2dismod php7.1 
sudo a2enmod php8.1 
sudo service apache2 restart

Paer a que Drupal funcioni amb URLs netes, cal activar el mod rewrite 
sudo a2enmod rewrite 
sudo service apache2 restart

A partir d'aquí iniciarem linstal·lación de Drupal en el directori /var/www/html utilizant Composer. A continuació les comandes per a instal·lar el composer:

cd ~ 
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o /tmp/composer-setup.php 
sudo php /tmp/composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Un cop instal·lat el Composer podem començar amb el desplegament del Drupal 9 en el nostre servidor:

cd /var/www/html 
composer create-project drupal/recommended-project /var/www/html

Instal·lem la llibreria de scripts Drush.Molt útilen per a dur a terme tasques de desenvolupament i manteniment del Drupal 
composer require drush/drush

Per a iniciar la configuració del Drupal 
drush site:install

o també pots obrir el navegador web i iniciar localhost/install.php

Per instal·lar mòduls extra en el Drupal i activar-los 
composer require drupal/module_name 
drush en module_name

Blog

Els arxius d'imatges contenen més informació a part de la corresponent a la pròpia imatge... T'expliquem com editar-la.
Utilitzant una taula de mescles amb sortida USB i entrades per a guitarra i micro, podem gravar per pistes els nostres propis temes amb un PC.
Es tracta de gestors de continguts (CMS) amb la base de dades emmagatzemada en arxius de text.
Existeixen multitut de xarxes socials. Entre elles el Fedivers (Fediverse en anglès), composta per diferents aplicacions i servidors federats. Mastodon, FixelFed i PeerTube son algunes de les aplicacions.