Instal·lació d'un servidor web a Ubuntu 22.x

Abans de començar, aclarim que aquesta guia no és per la instal·lació d'un servidor web accessible a traves d'Internet. Els aspectes sobre seguretat, rendiment i connectivitat no els tractem aquí.

Amb aquesta guia es tracta de posar en marxa un servidor web Apache 2 en un PC amb sistema operatiu Ubuntu 22.x o Debian. Amb la que tindrem un pràctic entorn de treball on provar Drupal, Wordpress, Joomla o altres aplicacions web. Per als sistemes operatius Mac OS X, Windows i Solaris tenim el instal·lador XAMPP.

Si necessites tenir diferents configuracions de servidors web, pots optar per crear servidors virtuals amb VirtualBox, Gnome Spaces o KVM d'Ubuntu. Aquí tens la documentació help.ubuntu.com/community/KVM

Instal·lació d'un servidor web a Ubuntu 22.x

Per a iniciar l'instal·lació en el terminal

sudo apt install -y apache2 apache2-utils unzip

Canviarem el propietari del directori on s'allotjarà el web

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -R

La configuració per defecte del servidor Apache2 la trobarem en l'arxiu 000-default.conf, per editar-lo:

sudo vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

En aquest arxiu hauríem d'incloure el següent:

<VirtualHost *:80> 
ServerName Servidor 
ServerAdmin webmaster@localhost 
DocumentRoot /var/www/html

<Directory /var/www/html/> 
Options Indexes FollowSymLinks 
AllowOverride All 
Require all granted 
</Directory> 

</VirtualHost>

Una cop editada la configuració, la activarem i re-iniciarem el servidor web: 
sudo service apache2 restart

Per a verificar la configuració del servidor web, esbrinarem la IP del servidor 
ifconfig

o bé en el navegador web escriurem localhost.

Instal·lació de la base de dades MariaDB

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Comprovar si la base de dades està en funcionament: 
systemctl status mariadb

En cas de no estar en marxa 
sudo systemctl start mariadb

Permetre que automàticament es posi en funcionament la base de dades a l'iniciarelsistema 
sudo systemctl enable mariadb

A continuació iniciarem un script de configuració de la base de dades MariaDB 
sudo mysql_secure_installation

Accedir a la línia de comandes SQL 
sudo mysql

Per a crear una base de dades per a Drupal 9, executa el següent: 
CREATE DATABASE nom_base_dades CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Per a crear un usuari d'accés a la base de dades amb tots els permisos, executa el següent: 
CREATE USER 'db_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'db_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

Instal·lar múltiples versions de PHP

Primer hauràs d'afegir el repositori de PHP en el teu sistema per a instal·lar múltiples versiones de PHP. 
sudo apt-get install software-properties-common gnupg2 -y

Afegim el repositori de PHP 
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Un cop afegit el repositori actualitzem: 
sudo apt-get update -y

Per a instal·lar la versió PHP 7.2 amb soport PHP-FPM, fes-ho executant el següent: 
sudo apt-get install php7.2 php7.2-fpm php7.2-cli -y 
sudo apt-get install php7.2-mysql php7.2-mbstring php7.2-xml php7.2-gd php7.2-curl php7.2-zip php7.2-xmlrpc libapache2-mod-php7.2

Per a instal·lar la versió PHP 7.4 amb suport PHP-FPM: 
sudo apt-get install php7.4 php7.4-fpm php7.4-cli -y 
sudo apt-get install php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-xml php7.4-gd php7.4-curl php7.4-zip php7.4-xmlrpc libapache2-mod-php7.4

Per a instal·lar la versió PHP 8.1 amb suport PHP-FPM Utilitzada per Drupal 9
sudo apt-get install php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-imap php8.1-gd php8.1-redis php8.1-snmp php8.1-xml php8.1-mysql php8.1-zip php8.1-mbstring php8.1-curl libapache2-mod-php

Per comprovar la versió de PHP activada 
php --version

Per a veure quin és l'arxiu de configuració php.ini en us
php -i | grep 'php.ini'

Per editar-lo, utilizeu el VIM; Per exemple el de la versió 7.4

sudo vim /etc/php/7.4/cli/php.ini

Per a canviar entre versions de PHP 
sudo update-alternatives --config php

També podem canviar de versió de PHP de la següent manera. Primer desactives la versió de PHP en funcionamient i després actives l'altre. 
sudo a2dismod php7.1 
sudo a2enmod php8.1 
sudo service apache2 restart

Paer a que Drupal funcioni amb URLs netes, cal activar el mod rewrite 
sudo a2enmod rewrite 
sudo service apache2 restart

A partir d'aquí iniciarem linstal·lación de Drupal en el directori /var/www/html utilizant Composer. A continuació les comandes per a instal·lar el composer:

cd ~ 
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o /tmp/composer-setup.php 
sudo php /tmp/composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Un cop instal·lat el Composer podem començar amb el desplegament del Drupal 9 en el nostre servidor:

cd /var/www/html 
composer create-project drupal/recommended-project /var/www/html

Instal·lem la llibreria de scripts Drush.Molt útilen per a dur a terme tasques de desenvolupament i manteniment del Drupal 
composer require drush/drush

Per a iniciar la configuració del Drupal 
drush site:install

o també pots obrir el navegador web i iniciar localhost/install.php

Per instal·lar mòduls extra en el Drupal i activar-los 
composer require drupal/module_name 
drush en module_name